De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, wordt u verzocht het uit uw systeem te wissen, de inhoud niet aan derden te verspreiden of te gebruiken en de afzender te informeren over de onjuiste adressering/ontvangst. RoadTripp B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

De Koers is de handelsnaam van RoadTripp B.V., gevestigd in Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69098956. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met RoadTripp B.V. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van RoadTripp van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. De algemene voorwaarden liggen ter inzage en worden op eerste verzoek per email toegezonden. De algemene voorwaarden kunnen hier worden geraadpleegd. In de algemene voorwaarden is onder meer een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen.

_____________

The information contained in this email can be privileged and confidential, and is intended only for the personal use of the designated addressee(s). If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, do not use, copy or distribute this email and permanently delete this email (and any accompanying attachment(s). RoadTripp B.V. does not accept any liability for whatever kind of damage or loss howsoever related to the making use of electronic communications.

De Koers is the commercial name of RoadTripp B.V., has its registered office in Rotterdam and is registered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under number 69098956. All instructions from clients are solely accepted and carried out by RoadTripp B.V. RoadTripp B.V.’s general conditions apply to every instruction accepted by RoadTripp B.V., to the exclusion of any other general terms and conditions. These general conditions have been deposited at the Chamber of Commerce Rotterdam, and will be sent by email to you at your first request. The general conditions can also be consulted at website www.dekoers.nl. The general conditions include a limitation of liability.