RoadTripp B.V. Privacy Statement

 

Waarom dit privacy statement?

Voor onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je meer vertellen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van RoadTripp B.V. en is alleen van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de websites www.dekoers.nl en www.roadmapp.eu. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals websites of apps waarnaar RoadTripp B.V. op haar website en in haar mailings verwijst. Voor meer informatie daarover kun je je het beste wenden tot de privacy statements van die websites of apps.

 

Identiteit RoadTripp B.V.

RoadTripp B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van RoadTripp B.V.

RoadTripp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69098956. RoadTripp B.V. is gevestigd op Chopinlaan 14, 3741HE te Baarn en bereikbaar via het e-mailadres info@dekoers.nl en op telefoonnummer 010-261 3 361.

 

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

RoadTripp B.V. kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, één van onze producten bestelt in onze Store, of door een formulier op onze website in te vullen, bijvoorbeeld als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of een vraag aan ons stelt.

Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

Via derden: wij kunnen gebruikmaken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van RoadTripp B.V. op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor RoadTripp B.V. optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van RoadTripp B.V. plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

RoadTripp B.V. kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van RoadTripp B.V., en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan RoadTripp B.V. verstrekt. RoadTripp B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contact- en accountgegevens, zoals de door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bestellingen, ingevoerde data en inloggegevens. Dit geldt ook voor contactgegevens in bijvoorbeeld een e-maildatabase die je met ons hebt gedeeld.
  • Betalings- en factuurgegevens, indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
  • Website gegevens zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

 

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

RoadTripp B.V. gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van marketing en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
  • Voor de uitvoering van de opdrachten die RoadTripp B.V. is aangegaan met haar opdrachtgevers.
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  • RoadTripp B.V. kan mailings versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
  • Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

RoadTripp B.V. kan je persoonsgegevens delen met aan RoadTripp B.V. gelieerde ondernemingen en onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren.

RoadTripp B.V. kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op RoadTripp B.V. rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

RoadTripp B.V. heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

 

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Cookies kunnen zowel door RoadTripp B.V. zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie RoadTripp B.V. samenwerkt. Wij maken gebruik van Google Analytics om de gebruikservaring te verbeteren en van Agile CRM om klantgegevens te verzamelen.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

RoadTripp B.V. bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 6 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Welke rechten heb jij?

Je dient er zelf voor te zorgen dat RoadTripp B.V. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@dekoers.nl kun je schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens door RoadTripp B.V., of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van jouw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door jou meegedeelde correcties, worden verwerkt. RoadTripp B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan RoadTripp B.V. of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

RoadTripp B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wilt hebben over de beveiliging van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met RoadTripp B.V. via info@dekoers.nl.

 

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop RoadTripp B.V. omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@dekoers.nl.