Dichterbij

Als je het mij vraagt

Iedereen in Zelfsturende Teams

Dichterbij

Dichterbij biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Als je het mij vraagt (AJHMV) is de methodiek die zij gebruiken om samen met cliënten en verwanten wensen te achterhalen én te realiseren. Het is gebaseerd op waarderend onderzoeken, een onderzoeksmethode die focust op het vergroten van krachten en het ontwikkelen op successen en niet op wat er niet goed gaat.

3

# Tools ontwikkeld

100

# Co-creators betrokken

13.500

# Spelers in actie

Een team bestaat voortaan uit klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers. In Als je het mij vraagt gaat het om gezamenlijke wensen en doelen van een woning of dagbestedingslocatie. En vooral: hoe zijn die te realiseren? Samen, lokaal, met inzet van familie, vrienden, buren en anderen uit het netwerk. De gesprekstegels zijn er om de gesprekken in goede banen te leiden. Ze zijn niet bedoeld als kader, maar eerder als startpunt. Teams krijgen alle ruimte en vrijheid om oplossingen te zoeken en te realiseren. Gewoon leven én gewoon doen, dus.

Marcia Adams
Directeur regio Zuid
,

De Koers van Dichterbij

Het Startpunt | Huidige situatie

Dichterbij biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Als je het mij vraagt (AJHMV) is de methodiek die zij gebruiken om samen met cliënten en verwanten wensen te achterhalen én te realiseren. Het is gebaseerd op waarderend onderzoeken, een onderzoeksmethode die focust op het vergroten van krachten en het ontwikkelen op successen en niet op wat er niet goed gaat.

De Input | Middelen

Toolkit: Interventie op maat (set van 12 gesprektegels)
Webformulier om van iedereen de data/input te verzamelen

Om te ontdekken wat de wensen van cliënten en hun familie precies is, is een gespreksleidraad ontwikkeld die de deelnemer houvast geeft bij de onderwerpen in het groepsgesprek. Passend bij het type gespreksdeelnemers is het zeer eenvoudig van opzet (een grote poster bleek te veel af te leiden) en worden steeds zeskantige kartonnen omgeslagen voor het volgende onderwerp. Ook hier wijst ieder karton de weg: hoe lang, waarover, welke vraag, wat invullen etc.

De kracht van deze methodiek zit niet alleen in de eenvoud van de gespreksstappen, maar vooral ook in de optelbaarheid en deelbaarheid van de uitkomsten. Deze worden in een speciale app afgevangen en ‘omhoog gecascadeerd’, zodat de woorden uit het gesprek op alle niveaus worden omgezet naar daden. 

De Heenreis | Verkennen

Gedurende het gehele co-creatietraject zijn meer dan 100 mensen betrokken geweest, hebben we meer dan 10 testsessies gedaan en zijn uiteindelijk drie pallets vol met ‘gesprekstegels’ bezorgd. De klanten van Dichterbij hebben hier vervolgens zelf mooi pakketten van gemaakt.

De Check-in | Mensen

Co-creators: Medewerkers, Klanten, Verwanten
Doelgroep: Klanten, verwanten, medewerkers 

Het Keerpunt | Ontdekken

13.500 mensen in zelfsturende teams. Cliënten, Verwanten én medewerkers in gesprek met de tegels. In twee opeenvolgende sessies. De eerste in de breedte, de tweede in de diepte. Ieder team voert de AJHMV-gesprekken op zijn eigen manier, passend bij de cliënten. 

De Output | Opbrengst

De data van alle sessies is verzameld, zodat daarmee nieuwe strategie kon worden bepaald. Met AJHMV heeft Dichterbij in maart 2017 een eervolle vermelding verdiend bij de Gouden Oor Award. De Gouden Oor Award is de jaarlijkse prijs voor organisaties die uitblinken in het luisteren naar klanten.

De Vervolgreis | Pionieren

Dankzij AJHMV zijn al veel wensen van cliënten gerealiseerd en al veel talenten ontplooid. Dichterbij heeft enorm werk gemaakt van de opvolging. Behalve dat de data zijn gebruikt om nieuwe strategie mee te vormen zijn de gesprekken eigenlijk nooit opgehouden. Kijk maar eens op de speciale website van Dichterbij en de Facebook pagina met meer dan 12.000 likes. En ‘Als je het mij vraagt’ is geselecteerd voor een zorgvernieuwingstraject van het Ministerie van VWS.

De Check-out | Beweging

De teams zijn als gevolg van de gesprekken zelfsturend geworden, ze krijgen steeds meer autonomie en pakken steeds meer mét elkaar op. Teams voeren ook de teamreflecties van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg als een AJHMV-gesprek. 

Het Eindpunt | Gedroomde situatie

Dichterbij heeft een visie voor de toekomst. Klanten (verstandelijk gehandicapten), verwanten en medewerkers die samen een zelfsturend team vormen en hun eigen zorg organiseren. Dit traject heeft ertoe geleid dat er in de 2000 gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd, al heel wat klantwensen zijn vervuld. Het succes van ‘Als je het mij vraagt’ heeft ertoe geleid dat de methodiek niet alleen meer wordt gebruikt voor het ophalen van klantwensen, maar inmiddels centraal staat in de manier van organiseren binnen de organisatie. 


Co-Creators


Guides

Dit is toch nog steeds één van de mooiste reizen die we hebben gemaakt. Door de enorme schaal (13.500 spelers!), maar ook door het onderwerp. Meerdere keren is het me aan het hart gegaan wat er allemaal werd besproken. De uitspraak van een verwant: ‘Ik heb nu het gevoel dat er écht naar ons kind wordt geluisterd’, illustreert dit voor mij prachtig. Voorheen keken de teams altijd naar de centrale organisatie om problemen op te lossen, vanaf deze gesprekken kijken ze eerst of ze het zelf kunnen oplossen. We hebben gewerkt aan zelfsturing, maar eigenlijk is het slechts het gevolg van heel lokaal verantwoordelijkheid en vertrouwen geven. Het lef van Dichterbij om dit te doen én door te zetten is bewonderenswaardig. Tot op de dag van vandaag een prachtige case.

Meer weten?

Over deze case van Dichterbij of wat wij doen in de sector Zorg? 

Bel 010-261 3 361, mail info@dekoers.nl of vul onderstaand formulier in.